Mahyarcrusher - شرکت مهیار سنگ شکن

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

سنگ آهن آریاجنوب ایرانیان

سنگ آهن آریاجنوب ایرانیان

در معدنی
نام سرمایه گذار:
سنگ آهن آریاجنوب ایرانیان
تاریخ ارسال:
July 3, 2015
موقعیت:
زرند
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

پروژه سنگ آهن آریاجنوب ایرانیان – زرند